www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów
www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów
www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów www.utylizacja.info.pl - Unieszkodliwianie Odpadów

 

Ciekawe artykuły
dotyczące ochrony
środowiska:

Azbest w języku starożytnych Greków znaczy „niewygasający”, z azbestu bowiem wyrabiane były knoty do lamp oliwnych. Dzisiaj azbest to niewygasające źródło kłopotów tych administratorów, którzy mają pecha, że w ich budynkach mieszkalnych zastosowano ten
materiał...

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Warunkiem realizacji tego celu jest przede wszystkim zmniejszanie materiało

 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Warunkiem realizacji tego celu jest przede wszystkim zmniejszanie materiało- i energochłonności produkcji (m.in. poprzez stosowanie czystych technologii), wykorzystywanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzanie analizy pełnego "cyklu życia" produktu (od wyprodukowania, aż do ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania).

W ostatnich latach ochronę środowiska w Polsce zdeterminowały negocjacje sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Po ich zakończeniu rozpoczęto wprowadzanie w życie odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej. Wszystkie normy emisji odpadów mają być spełnione do roku 2016, ale już od 1 stycznia 2003 roku będzie obowiązywał zakaz używania substancji, które niszczą warstwę ozonową. Dostosowywanie polskiej gospodarki do wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska jest procesem kosztownym. Jednak wdrożenie wspólnotowych przepisów przyniesie w przyszłości wymierne korzyści. Komisja Europejska szacuje, że - biorąc pod uwagę skutki zdrowotne, gospodarcze i społeczne - korzyści te wyniosą dla Polski ponad 4 mld EURO rocznie.

W minionym dziesięcioleciu dokonał się w Polsce wielki postęp w dziedzinie ochrony środowiska. Na ten cel przeznaczanych jest obecnie niemal 2 proc. PKB, co daje kwotę 25 razy większą niż 7 lat temu. Pozytywne zmiany dotyczą także proekologicznej świadomości Polaków. Cały czas prowadzone są rożnego rodzaju akcje edukacyjne, które mają na celu upowszechnienie zapisanej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej idei ekorozwoju. Realizację tej idei umożliwiają ustawy, spośród których najważniejszą jest uchwalone w 2001 roku prawo ochrony środowiska. Jest ono podstawą dla innych ustaw szczegółowych, dotyczy bowiem wszystkich sektorów gospodarki. Zawiera między innymi przepisy dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania.

Ochrona środowiska w Polsce finansowana jest głównie z opłat wnoszonych przez firmy z tytułu korzystania ze środowiska oraz kar za przekraczanie norm. Około 25 proc. wszystkich wydatków na ochronę środowiska pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz udziela pożyczek przedsiębiorstwom, miastom, gminom i powiatom, gotowym do zaangażowania własnych środków w proekologiczne inwestycje. Fundacja EkoFundusz powołana została w 1992 roku przez Ministra Finansów do zarządzania środkami pochodzącymi z tzw. Ekokonwersji długu, czyli z zamiany części zagranicznego długu Polski na wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska. Dotychczas sześć państw - Stany Zjednoczone,  Francja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy i Norwegia - zdecydowało się na ekokonwersję polskiego długu, w łącznej wysokości 571 mln USD. Z pieniędzy tych finansowane są przedsięwzięcia, mające znaczenie międzynarodowe.

Polska realizuje Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE). Dba również o europejskie zasoby morskie i uczestniczy w programach mających na celu ratowanie Morza Bałtyckiego. Zgodnie z konwencją wiedeńską z 1986 roku i późniejszymi do niej protokołami, Polska zmniejszyła emisję freonu. Ponadto by zapobiec efektowi cieplarnianemu zmniejszona zostanie emisja gazów szklarniowych (głównie CO2), zgodnie z ramową konwencją w sprawie zmian klimatu (protokół podpisany w Kioto w 1997 roku).

Rząd polski podpisał również wiele konwencji, które mają na celu ochronę wymierających gatunków zwierząt i roślin. Polska działa też na rzecz ochrony środowiska, współpracując z poszczególnymi krajami. Zawierane umowy dwustronne mają na celu prowadzenie wspólnych inwestycji, prac naukowych i szkoleń, które pozwolą na rozwiązanie problemów ochrony środowiska.

Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska inicjuje i nadzoruje prace przy przedsięwzięciach, takich jak np. budowa wspólnej oczyszczalni ścieków Gubin/Guben. Kontynuowana jest także współpraca z Czechami czy Słowacją. Ważna jest również pomoc w zakresie ochrony środowiska udzielana wschodnim sąsiadom. Polska finansuje udziały specjalistów państw Europy Wschodniej w różnego rodzaju seminariach i konferencjach ekologicznych.

do góry

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Z.G.O. "Eko Alf"

www.utylizacja.info.pl

2005r